The Mainland: Doubtful Sound

Doubtful Sound

Doubtful Sound, Fiordland. Photo: H. Vos.

Back to the photo tour.